Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.     Toepasselijkheid

 

1.1.    Op alle door De VisVrind gedane aanbiedingen zijn uitsluitend de navolgende algemene  voorwaarden van toepassing.
1.2.    De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van De VisVrind
1.3.    Plaatsen van een bestelling betekent automatisch dat de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

2. Koopovereenkomst

 

2.1.   Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van de order op onze webshop. Ter bevestiging stuurt De VisVrind de klant een email met daarin alle ordergegevens zoals de klant deze bij bestelling heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant.

2.2.   Mocht levering van een order of bestelling meer dan 30 dagen vertraagd zijn, is de klant gerechtigd de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Dit geldt niet wanneer beide partijen een ander levertijd hebben afgesproken of wanneer goederen speciaal voor de klant besteld zijn.

3.     Prijzen

3.1.    Alle op de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief de wettelijke BTW en exclusief de verzendkosten.
3.2.    Alle op de webshop genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en schrijffouten.
3.3.    Voor de gevolgen van druk-, zet- en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4.    Mocht de prijs wijzigen na het tot stand komen van de koopovereenkomst, dan wordt de prijs ten tijde van de overeenkomst aangehouden.

4.  Betalingswijze

4.1.   De klant zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan De VisVrind verschuldigd is op een door De VisVrind vastgestelde betalingswijze voldoen, binnen de daartoe vastgestelde (of nader overeengekomen) termijn. In het algemeen geldt vooruitbetaling per bank aan De VisVrind te Wolvega. De betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders is overeengekomen, en kan op de volgende manieren:

- Overboeken op een door De VisVrind aangegeven rekeningnummer (vooruit betalen)

- Betalen via IDEAL (geen transactie kosten)

4.2.   Het is natuurlijk ook mogelijk om uw bestelling bij ons te komen ophalen. U kunt dan uw bestelling contant of met de pin bij ons afrekenen.

4.3.   Voor de verzendtarieven verwijzen wij u naar de uitgebreide informatie over verzenden en betalen op deze website.

5.     Annuleren

5.1.    Indien de klant de order of bestelling wil annuleren, kan dit kosteloos indien de klant dit binnen 24 uur na het plaatsing van de order per e-mail aan De VisVrind mededeelt.
5.2.    Indien de order of bestelling dan reeds verzonden is, zijn de verzendkosten als vermeld op de order, maar ook die van het retour zenden, voor rekening van de klant.
5.3.    Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de order of bestelling, niet tevreden is met de geleverde goederen, is de koper gerechtigd om de betreffende goederen, mits deze nog ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking verpakt zijn, te retourneren.
5.4.    De verzendkosten van de retourgoederen zijn geheel voor rekening van de koper
5.5.    De klant dient zorg te dragen voor een onbeschadigde retourzending, klant dient de retourzending verzekerd te versturen, beschadigde of tijdens verzending  verloren vergane goederen in geen geval worden vergoed.
5.6.    De VisVrind zal het bedrag van de retourgoederen dan binnen 10 dagen terugstorten op de bankrekening van de koper.

6.     Levering

6.1.    Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling.
6.2.    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.3.    In principe wordt elke order, waarvan alle artikelen op voorraad zijn, binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden.

6.4.    Alle in de webshop genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde leveringstermijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
6.5.    Indien een artikel niet op voorraad is, wordt er contact opgenomen met de klant voor verdere afwikkeling. Er worden geen vervangende of vergelijkbare goederen verstuurd.

 

7.     Niet op voorraad

 

7.1.   De VisVrind maakt geen gebruik van een voorraadbeheersysteem. Wij proberen de webshop zo goed mogelijk bij te houden. Desalniettemin kan het voorkomen dat er goederen worden besteld die niet, of te weinig, op voorraad zijn. Ook kan het voorkomen dat artikelen een lange tijd niet leverbaar zijn. In alle gevallen wordt er, samen met u, voor een passende oplossing gezorgd.

 

8.     Afbeeldingen

8.1.  De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.

9.     Aansprakelijkheid

9.1.    De aansprakelijkheid van De VisVrind uit hoofde van de overeenkomst met de klant is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal het overeengekomen orderbedrag
9.2.    De VisVrind is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, ook niet wanneer dit ontstaat door niet of te laat of leveren.
9.3.    De VisVrind is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld
9.4.    De VisVrind is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbereikbaarheid van de webshop of de bestelmogelijkheden
9.5.    De VisVrind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende op haar webshop genoemde productinformatie , adviezen en antwoorden
9.6.    De VisVrind is niet aansprakelijk voor schade aan (tele)communicatiemiddelen
9.7.    De klant vrijwaart De VisVrind uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

10.     Garantie

10.1.    Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven verleent De VisVrind enkel de standaard fabrieksgarantie zoals de fabrikant c.q. de groothandel deze  hanteert.               
10.2.    De VisVrind zal ingeval van garantie uitsluitend bemiddelen tussen klant en fabrikant  c.q. groothandel.
10.3.    Zodra de fabrieksgarantie is verlopen doet De VisVrind  afstand van haar bemiddelende rol.   

11.    Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1. Op alle overeenkomsten met De VisVrind is Nederlands recht van toepassing.

 


 

 

 


 

 

 

 

 

Techniek & realisatie: Tedoc WebShopCreator